Smluvní podmínky

1. Zákonný zástupce se zavazuje uhradit škody vzniklé provozovateli na majetku a vybavení táborové základny, které dítě úmyslně způsobí v průběhu pobytu. Zákonný zástupce souhlasí se storno podmínkami:
a) V případě odhlášení do 1. 6. 2023 činí manipulační storno poplatek 500,- Kč, při odhlášení od 2. 6. 2022 do 20. 6. 2023 činí storno poplatek 1.500,-Kč a po 20. 6. 2023 činí storno poplatek 2.500,-Kč. Storno poplatky jsou dohodnuty na jedno dítě. Při zajištění náhradníka za dítě, jehož pobyt byl zrušen, storno poplatek neúčtujeme. Dohodnutý storno poplatek je splatný do 10 dnů od jeho vyúčtování a může být započítán s již uhrazenou zálohu.

b) V případě předčasného odjezdu dítěte z tábora z důvodu nemoci nebo jiných důvodů lze uplatnit nárok na vrácení poměrné části nákladů na stravu, tj. 100,- Kč/den. (Opakované závažné přestupky proti táborovému řádu lze řešit vyloučením z tábora na náklady účastníka – o vyloučení rozhoduje hlavní vedoucí.)

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Svým podpisem stvrzuji, že mne Tábory Bystřička, z. s., jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) informoval o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých správce v souvislosti s pobytem mého dítěte na dětském táboře organizovaném správcem nakládá s osobními údaji mými a mého dítěte. Rozsah zpracovaných osobních údajů se podává z přihlášky na dětský tábor a z textu níže.

Vezměte prosím na vědomí, že na základně tohoto souhlasu se vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného dětského tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás v případě a organizaci tábora nezbytné, v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (KHS, zdravotní zařízení, atd.), kterým jsme povinni je poskytnout.

Správce v souvislosti se svou činností zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

a) nezbytnou administrativní přípravu a organizaci zajištění táborového pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem tábora

b) pro potřeby prokázání totožnosti dítěte během exkurzí, výletů a soutěží

c) pořizování fotografií a videozáznamů při činnostech, které souvisejí s organizací a provozem dětského tábora, a následná prezentace na veřejnosti a na svých webových stránkách v rozumné míře

d) zasílání zpráv o probíhajícím dětském táboře

e) zasílání informací o termínu spuštění elektronických přihlášek na další sezónu

 

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze vztahu vzniklého mezi správcem a subjektem údajů, nejdéle však po dobu dvou let.

Správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše, prostřednictvím e-mailu info@taborybystricka.cz, telefonicky na telefonním čísle +420 774657086 , správce provozuje webové stránky www.taborybystricka.cz.

Správce nepředá osobní údaje jiné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu , ledaže mu takovou povinnost ukládají obecně závazné právní předpisy nebo rozhodnutí správného orgánu nebo soudu.

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány písemně a v elektronické formě.

Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Vzhledem ke skutečnosti, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutému subjektu údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi, a to v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.